Erasmus to program współpracy między uniwersytetami. Jest przeznaczony głównie dla uniwersytetów, ich studentów i pracowników. Niektóre z jego działań programu Erasmus są dodatkowo dedykowane innym instytucjom, organizacjom lub firmom współpracującym z uniwersytetami.

Celem Erasmusa jest poprawa jakości edukacji w krajach uczestniczących poprzez rozwój międzynarodowej współpracy między uniwersytetami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników instytucji szkolnictwa wyższego.

Od roku akademickiego 2007/08 Erasmus jest częścią programu „Uczenie się przez całe życie” (The Lifelong Learning Programme), nowego programu UE w dziedzinie edukacji i szkolenia zawodowego, realizowanego w latach 2007–2013.

 

Kraje uczestniczące w programie Erasmus:

  • 28 krajów Unii Europejskiej;
  • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • Szwajcaria;

 

Aby wziąć udział w programie Erasmus, uniwersytety są zobowiązane do posiadania Karty Uczelni Erasmusa przyznanej przez Komisję Europejską. Jest to rodzaj certyfikatu, który pozwala uniwersytetom ubiegać się o fundusze na określone działania objęte programem. Instytucja szkolnictwa wyższego, która chce wziąć udział w programie Erasmus w nadchodzących latach, musi złożyć wniosek o Kartę uniwersytecką Erasmusa do Komisji Europejskiej. Karta jest przyznawana na długi okres.

 

Źródło: Narodowa Agencja odpowiedzialna za program Erasmus